Privacy- en cookieverklaring

Privacy en cookie verklaring

 

Disclaimer

In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Hoewel deze site met de grootste zorg en aandacht is samengesteld, kunnen Test & Kalibratie Service BV en/of de makers van deze site, niet aansprakelijk worden gesteld voor juistheid van de gegevens zoals die op de verschillende pagina’s zijn opgenomen.

Test & Kalibratie Service BV en/of de makers zijn niet aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade hoe dan ook ontstaan, hetgeen verlies van data, gegevens of derving van inkomsten tot gevolg heeft, door gebruik van informatie welke op de website van Test & Kalibratie Service BV  zijn opgenomen.

 

Verwerkersverantwoordelijke

De Verwerkersverantwoordelijke van Test & Kalibratie Service BV is te bereiken via avg@tks.nl of via ons telefoonnummer 072-5648193

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Test & Kalibratie Service BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die u bewust actief verstrekt, bijvoorbeeld door middel van correspondentie.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Test & Kalibratie Service BV verwerkt bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van uw bedrijf door middel van een kredietwaardigheidscheck.

Om dit mogelijk te kunnen maken en uit bescherming tegen misbruik, laten wij de kredietwaardigheid van uw bedrijf toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke gegevens (waaronder uw bedrijfsnaam en adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar.

De kredietwaardigheidsbeoordelaar zal en mag deze gegevens uitsluitend voor dit doel gebruiken.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Test & Kalibratie Service BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Bij een informatie- of offerte aanvraag, om uitsluitend contact met u te zoeken over uw verzoek/aanvraag:
 • Om een offerte uit te kunnen brengen;
 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Om contact met u te hebben, om onze dienstverlening volledig te kunnen uitvoeren;
 • Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken voor CMO (Certificate Manager Online);
 • Om onze diensten te kunnen leveren;
 • Test & Kalibratie Service BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangiften.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Test & Kalibratie Service BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Test & Kalibratie Service BV) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Test & Kalibratie Service BV houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen en bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren.

Indien u gebruik maakt van CMO, dan blijven uw certificaten nog twee jaar toegankelijk na het einde van de overeenkomst.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Test & Kalibratie Service BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Test & Kalibratie Service BV zorgt er altijd voor dat uw persoonsgegevens met de grootste zorg door derden worden behandeld en dat eventuele gegevensoverdracht op een veilige manier plaatsvindt. Wij verplichten samenwerkende partijen contractueel om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens.

 

Recht van Dataportabiliteit, vergetelheid en andere rechten (bron Autoriteit Persoonsgegevens)

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Test & Kalibratie Service BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de Verwerkersverantwoordelijke avg@tks.nl

Test & Kalibratie Service BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Test & Kalibratie Service BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Verwerkersverantwoordelijke.

 

Waar wij persoonsgegevens verwerken.

Het verwerken van persoonsgegevens die u aan Test & Kalibratie Service B.V. geeft, gebeurt binnen de Europese Economische Ruimte E.E.R. Dit betekent dat er passende waarborgen zijn voor het verwerken van persoonsgegevens die voldoen aan de AVG.

 

Vertrouwelijkheid

Wij respecteren uw privacy en zorgen dat wij de persoonlijke gegevens die u aan ons geeft altijd vertrouwelijk behandelen. Onze medewerkers zijn verplicht om uw gegevens waarvan zij kennis nemen geheim te houden. Als de wet ons dat verplicht, is deze geheimhouding niet van toepassing.

 

Wat zijn cookies?

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van www.tks.nl wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd worden.

 

Welke cookies plaatsen wij

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website, CMO en uw gebruiksgemak.

Wij plaatsen uitsluitend de volgende technische en functionele cookies:

UTM_a, b, c, t en z:
Dit zijn Google Analytic cookies. Wij gebruiken deze dienst uitsluitend om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken, om zo de effectiviteit van onze website te verhogen. Wij hebben Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld, Google mag de informatie niet voor eigen doeleinden gebruiken en Google mag niet het volledige IP adres gebruiken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Om uw privacy te waarborgen heeft Test & Kalibratie Service BV:

 • een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
 • het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd;
 • ‘gegevens delen’ uitgezet;
 • geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

SSL certificaat

Voor de beveiliging wordt er gebruik gemaakt van een SSL-certificaat.

 

Wat is een SSL-certificaat?

Een SSL-certificaat verhoogt de veiligheid van een website door de gegevens te versleutelen. Op deze manier kunnen de gegevens niet worden gelezen door cybercriminelen die proberen om data te onderscheppen.

 

Hoe herken ik een veilige website?

Een veilige website, welke dus beschikt over een SSL-certificaat, wordt in de adresbalk aangeduid met ‘https’ in plaats van ‘http’. De extra ‘S’ staat voor secure en toont dus aan dat het om een veilige website gaat. Na de laatste browser-updates van Chrome en Firefox wordt het een stuk duidelijker gecommuniceerd naar de internetgebruikers. In de adresbalk wordt duidelijk aangegeven of een site veilig is of niet.

 

Kunt u cookies ook uitzetten?

Ja, u kunt uw browser zo instellen dat er geen cookies worden geplaatst. De manier waarop u dit moet doen verschilt per browser. Maar als u dit doet voor de noodzakelijke cookies, kunt u niet registreren of inloggen op onze website. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Vragen of klachten

Als u vragen of klachten heeft, dient u dan een verzoek in via avg@tks.nl

 

Wijzigingen in deze Privacy en Cookie verklaring

Deze privacy en cookie verklaring is van mei 2018. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke verandering gaat, zullen wij u daarvan op de hoogte stellen.

 

Toepasselijk recht

Op de website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met de website en disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Snelle doorlooptijd

In ons vaste laboratorium streven wij naar een doorlooptijd van maximaal 10 werkdagen. Bij een kalibratie on-site of in ons mobiel laboratorium heeft u uw apparatuur dezelfde dag weer beschikbaar!